Gjatë provimeve aplikohet një sistem pikësh, rezultatet e të cilave konvertohen në nota bazuar në skemën e mëposhtëme:

NotaPikët
4 deri në 50 pikë
5 51-57
6 58-65
7 66-73
8 74-81
9 82-89
10 90-100

Mundësia për studime të mëtejshme.

Pranohet të vazhdojë një program studimi të Ciklit të Tretë (Doktoraturë në fushën e Financës).


Mundësitë e punësimit dhe të kualifikimit profesional

Pas përfundimit të këtij programi studimi, në sajë të njohurive të marra, studenti ka akumuluar gjithë aftësitë e nevojshme si ekspert i sistemeve të informacionit me një nivel të lartë njohurish shkencore teorike dhe njohuri praktike, duke bërë që një diplomë e tillë të mundësojë punësimin në institucione në nivel qendror dhe lokal, institucione kërkimore-shkencore, ente, kompani (publike apo private), shoqata të ndryshme, etj., si specialist i fushës përkatëse të studimit. Pas përfundimit të programit, në sajë të njohurive të marra, studenti aftësohet për zhvillimin e një karriere të suksesshme edhe si profesionist i pavarur. Diploma Master i Shkencave është ura lidhëse në vazhdimin e karrierës akademike dhe kërkimore-shkencore doktorale. Sistemi i njohurive që ofrohet nga ky program dhe kompetencat që përftojnë studentët nëpërmjet tij, u mundësojnë studentëve vazhdimin e studimeve të Ciklit të Tretë (Doktoraturës).

Nr.LëndaECTSOrë gjithsejSemestri
Viti i Parë
1 Programim i Avancuar në Web 6 60 I
2 E-tregtia / E-biznes 5 60 I
3 Analizë dhe Projektim i Bazave të të Dhënave 7 75 I
4 Inxhinieri Softuerësh 6 60 I
5 Analizë e Serive Kohore 6 60 I
6 Metoda Kërkimi 6 60 II
7 Seminar Special në Ekonomi 5 60 II
8 Kërkime Operacionale 6 60 II
9 Modelim në Biznes 6 60 II
10 Analizë dhe Projektim i Sistemeve të Informacionit 7 75 II
Gjithsej Viti i Dytë 60 630  
Viti i Dytë
1 Aplikime Mobile 7 74 I
2 Inteligjencë Artificiale 6 60 I
Lëndë me zgjedhje
3 Menaxhimi Njohurive 6 60 I
Sistemet e Shpërndarë
Sisteme Informacioni në Kontabilitet
E-marketing
Menaxhimi i Projekteve të TI
Lëndë me zgjedhje
4 Analiza e të Dhënave 6 60 I
Kontroll i Cilësisë Statistikore
Teoria e Lojërave
Metoda Simulimi ne Biznes.
Kontabilitet Kosto Drejtimi.
Tregje dhe Institucione Financiare
5 Praktika 5 125 II
6 Mikroteza 30 175 II
Gjithsej Viti i Dytë 60 555  
  Total Viti I+II 120 1185  

 

Lëndë me zgjedhje 3:

1. Siguria e Sistemeve të Informacionit; 2. Kriptografia; 3. Datamining; 4. Procesimi i imazheve; 5. GIS.
Shënim: Studenti zgjedh 2 nga 3 grupet e lëndevë.