Gjatë provimeve aplikohet një sistem pikësh, rezultatet e të cilave konvertohen në nota bazuar në skemën e mëposhtëme:

NotaPikët
4 deri në 50 pikë
5 51-57
6 58-65
7 66-73
8 74-81
9 82-89
10 90-100

Mundësia për studime të mëtejshme.

Pranohet të vazhdojë një program studimi të Ciklit të Tretë (Doktoraturë në fushën e Administrimit Publik).


Mundësitë e punësimit dhe të kualifikimit profesional

Pas përfundimit të këtij programi studimi, në sajë të njohurive të marra, studenti ka akumuluar gjithë aftësitë e nevojshme, si ekspert në fushën e administrimit publik me një nivel të lartë njohurish shkencore teorike dhe njohuri praktike, duke bërë që një diplomë e tillë të mundësojë punësimin në institucione në nivel qendror dhe lokal, institucione kërkimore-shkencore dhe organizata joqeveritare, etj., si specialist i fushës përkatëse të studimit, apo në rolin e administratorit të organizatave publike. Pas përfundimit të programit, në sajë të njohurive të marra, studenti aftësohet për zhvillimin e një karriere të suksesshme në administrimin e organizatave publike. Diploma Master i Shkencave është ura lidhëse në vazhdimin e karrierës akademike dhe kërkimore-shkencore doktorale. Sistemi i njohurive që ofrohet nga ky program dhe kompetencat që përfitojnë studentët nëpërmjet tij, u mundësojnë studentëve vazhdimin e studimeve të Ciklit të Tretë (Doktoraturës).


Detajet e programit të studimit

Nr.LëndaECTSOrë gjithsejSemestri
Viti i Parë
1 Administrim Publik 6 60 I
2 MBNJ në Sektorin Publik 6 60 I
3 Ekonomiks Publik 6 60 I
4 E Drejtë Kushtetuese dhe Administrative 5 60 I
5 Metoda Kërkimi 6 60 I
6 Menaxhim Financiar i Organizatave Publike 6 60 II
7 Administrim Publik Europian 6 60 II
8 Planifikim Strategjik 6 60 II
9 Sjellja Organizative në Sektorin Publik 6 60 II
10 Menaxhimi i Organizatave Publike 6 60 II
Gjithsej Viti i Parë 59 600  
Viti i Dytë
1 Lidershipi 6 60 I
2 Qeverisja Qendrore dhe Lokale 5 60 I
3 Menaxhimi i Projekteve dhe Kontratave 5 60 I
Lëndë me zgjedhje
4 Administrim Fiskal 5 60 I
Sistemet e Informacionit të Menaxhimit
5 Vlerësimi i Politikave dhe Performancës në Sektorin Publik 5 60 II
6 Praktika 5 125 II
7 Mikroteza 30 150 II
Gjithsej Viti i Dytë 61 575  
  Total Viti I+II 120 1175