Gjatë provimeve aplikohet një sistem pikësh, rezultatet e të cilave konvertohen në nota bazuar në skemën e mëposhtëme:

NotaPikët
4 deri në 50 pikë
5 51-57
6 58-65
7 66-73
8 74-81
9 82-89
10 90-100

Mundësia për studime të mëtejshme.

Pranohet të vazhdojë një program studimi të Ciklit të Tretë (Doktoraturë në fushën e Administrim Biznesit).


Mundësitë e punësimit dhe të kualifikimit profesional

Pas përfundimit të këtij programi studimi, në sajë të njohurive të marra, studenti ka akumuluar gjithë aftësitë e nevojshme si ekspert i administrim biznesit me një nivel të lartë njohurish shkencore teorike dhe njohuri praktike, duke bërë që një diplomë e tillë të mundësojë punësimin në kompani/organizata private apo publike vendase ose të huaja, prodhuese ose të shërbimit, institucione në nivel qendror (ministri, etj) dhe lokal (komuna, etj), institucione kërkimore-shkencore, ente, agjensi dhe shoqata të ndryshme, autoritete të larta të konkurencës dhe të biznesit, dhomat e tregtisë, në banka vendase dhe të huaja të nivelit qendror apo të dytë, etj., si specialist i fushës përkatëse të studimit apo në rolin e menaxherit të biznesit. Pas përfundimit të programit, në sajë të njohurive të marra, studenti aftësohet për zhvillimin e një karriere të suksesshme edhe si profesionist i pavarur, në veçanti duke ndjekur rrugën e ushtrimit të profesionit të konsulentit menaxherial. Diploma Master i Shkencave është ura lidhëse në vazhdimin e karrierës akademike dhe kërkimore-shkencore doktorale. Sistemi i njohurive që ofrohet nga ky program dhe kompetencat që përftojnë studentët nëpërmjet tij, u mundësojnë studentëve vazhdimin e studimeve të ciklit të tretë (doktoraturës).


Detajet e programit të studimit

Nr.LëndaECTSOrë gjithsejSemestri
Viti i Parë
1 Menaxhim Strategjik i Avancuar 6 60 I
2 Strategji e Operacioneve 6 60 I
3 Menaxhim Shpërblimi 5 60 I
4 Ekonomiks Menaxherial 5 60 I
5 Metoda Kërkimi 6 60 I
6 Sjellje Organizative e Avancuar 6 60 I
7 Teori Moderne Menaxhimi 6 60 II
8 Menaxhim Strategjik i Burimeve Njerëzore 6 60 II
9 Menaxhim Financiar i Avancuar 5 60 II
10 Strategji Marketingu 5 60 II
Gjithsej Viti i Parë 56 600  
Viti i Dytë (me përqëndrim Menaxhim)
1 Marrje Vendimesh Menaxheriale 6 60 I
2 Menaxhim Projekti dhe Kontratash 6 60 I
3 Menaxhimi i Përgjithshëm i Cilësisë 6 60 I
4 Sistemet e Informacionit të Menaxhimit 5 60 I
Lëndë me Zgjedhje
5 Menaxhim Ndryshimi 6 60 I
Tregje Ndërkombëtare dhe Globalizmi
6 Praktika 5 125 II
7 Projekti kërkimor dhe Teza 30 175 II
Viti i Dytë (me përqëndrim Burime Njerëzore)
1 Menaxhim i Krahasuar i Burimeve Njerëzore 5 60 I
2 Formimi dhe Zhvillimi i B NJ 5 60 I
3 Menaxhim Ndryshimi 5 60 I
4 Lidershipi 5 60 I
5 Sistemet e Informacionit të Menaxhimit 5 60 I
Lëndë me Zgjedhje
5 Mjedisi Europian i Biznesit 4 45 I
Menaxhimi i Performancës
7 Praktika 5 125 II
8 Projekti kërkimor dhe Teza 30 175 II
Gjithsej Viti i Dytë 64 600  
  Total Viti I+II 120 1200