Gjatë provimeve aplikohet një sistem pikësh, rezultatet e të cilave konvertohen në nota bazuar në skemën e mëposhtëme:

NotaPikët
4 deri në 50 pikë
5 51-57
6 58-65
7 66-73
8 74-81
9 82-89
10 90-100

Mundësitë e punësimit dhe të kualifikimit profesional

Pas përfundimit të këtij programi studimi, në sajë të njohurive të marra, studenti ka akumuluar gjithë aftësitë e nevojshme si ekspert turizmi në një nivel të lartë njohurish shkencore teorike dhe praktike, duke bërë që një diplomë e tillë të mundësojë punësimin në institucione në nivel qëndror dhe lokal, ente, kompani (publike apo private), shoqata të ndryshme, etj., si specialist i fushës përkatëse të studimit apo në rolin e menaxherit në fushën e turizmit.


Detajet e programit të studimit

Nr.LëndaECTSOrë gjithsejSemestri
1 Menaxhimi i Turizmit të Qendrueshëm 6 60 I
2 Trashëgimnia Kulturore dhe Natyrore 6 60 I
3 Menaxhimi i Ndërmarrjeve Hoteliere Turistike 6 60 I
4 Menaxhimi i Ndërmarrjeve të Udhetimeve Turistike 6 60 I
5 Menaxhimi i Destinacioneve Turistike 6 60 I
6 Menaxhimi i Marrëdhënieve me Klientët 6 60 II
7 Menaxhimi Strategjik i Markës 6 60 II
8 Sjellja Konsumatore në Turizëm 5 45 II
9 Menaxhimi dhe Marketingu i Shërbimeve Turistike 7 75 II
10 Sistemet e Informacionit 6 60 II
Lëndë me Zgjedhje
11 Elemente të Drejtimit Financiar 5 45 II
Analiza e Pasqyrave Financiare
12 Praktika 15 300 III
13 Mikroteza 10 50 III
Gjithsej 90 995