Pika 5

5.1 Sipas kriterit ekonomik

 1. Studentët që ndjekin studimet në largësinë mbi 10 (dhjetë) km nga vendbanimi i përhershëm i tyre, familjet e të cilëve trajtohen me ndihmë ekonomike nga njësia e vetëqeverisjes vendore
 2. Secili nga studentët, i cili rezulton bashkëshort me fëmijë dhe kur familja e tij trajtohet me ndihmë ekonomike nga njësia e vetëqeverisjes vendore;

Studenti duhet të dorëzojë:

 1. Deklarata e kryefamiljarit (shkarkojeni në linkun në fund të këtij njoftimi)
 2. Vërtetimi Studentit / Vërtetimi i Studentit për motra / vëllezër që janë në universitet
 3. Certifikatë Familjare
 4. Vërtetim banor i lagjes
 5. Vërtetim familjarisht nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore
 6. Vërtetimi i ndihmës ekonomike
 7. Vërtetim nga Shërbimi Kombëtar i Punësimit për prindërit dhe pjesëtarët e tjerë të familjes që nuk ndjekin studimet
 8. Vërtetim nga Drejtoria e Përgjithshme apo Rajonale e Tatimeve për ushtrim të biznesit privat për të gjithë mbi moshën 18 vjeç (përfshirë dhe studentin / en)
 9. Vërtetim nga Bashkia për ushtrim të biznesit privat për të gjithë mbi moshën 18 vjeç (përfshirë dhe studentin / en)
 10. Vërtetim pasurie nga Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme për të gjithë mbi moshën 18 vjeç (përfshirë dhe studentin / en)
 11. Vërtetim konvikti për bashkëshortet me fëmijë
 12. Personat me aftësi të kufizuar, të vërtetuar nga Komisioni Mjekësor i Caktimit të Aftësisë për Punës, përfitues të pagesës së aftësisë së kufizuar.
 13. Deklarata e kryefamiljarit (shkarkojeni në linkun në fund të këtij njoftimi)
 14. Vërtetimi Studentit c) Certifikata Familjare
 15. Vërtetimi nga KMCAP
 16. Vërtetim i masës së pensionit
 17. Vërtetim nga shoqata e invalidëve
 18. Librezën e invalidëve
 19. Vërtetimi i ndihmës ekonomike
 20. Vërtetim nga Shërbimi Kombëtar i Punësimit për prindërit dhe pjesëtarët e tjerë të familjes që nuk ndjekin studimet
 21. Vërtetim nga Drejtoria e Përgjithshme apo Rajonale e Tatimeve për ushtrim të biznesit privat për të gjithë mbi moshën 18 vjeç (përfshirë dhe studentin / en)
 22. Vërtetim nga Bashkia për ushtrim të biznesit privat për të gjithë mbi moshën 18 vjeç (përfshirë dhe studentin / en)
 23. Vërtetim pasurie nga Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme për të gjithë mbi moshën 18 vjeç (përfshirë dhe studentin / en)

5.2 Jashtë kriterit ekonomik:

 1. Studentët që kanë përfituar statusin e jetimit:
 1. Deklarata (shkarkojeni në linkun në fund të këtij njoftimi)
 2. Vërtetimi Studenti
 3. Certifikata Familjare
 4. Certifikata e vdekjes së prindërve
 5. Vërtetim nga Shoqata Jetimëve të Shqipërisë

    b. Studentët që kanë humbur përgjegjësinë prindërore, me vendim gjykate të formës së prerë

 1. Deklarata (shkarkojeni në linkun në fund të këtij njoftimi)
 2. Vërtetimi Studenti
 3. Certifikata Familjare
 4. Vendim gjykate të formës së prerë

    c. Studentët që janë identifikuar e trajtuar si viktima të trafikut të qenieve njerëzore dhe kanë humbur kujdesin prindëror

 1. Deklarata e kryefamiljarit (shkarkojeni në linkun në fund të këtij njoftimi)
 2. Vërtetimi Studenti
 3. Certifikata Familjare
 4. Vendim i formës së prerë të gjykatës për identifikimin dhe faktin që janë trajtuar si viktima të trafikut të qenieve njerëzore dhe kanë humbur kujdesin prindëror
 5. Studentët që rezultojnë fëmijë të punonjësve të Policisë së Shtetit, të Gardës së Republikës, të Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm, të Policisë së Mbrojtjes nga Zjarri dhe të Shpëtimit, të Forcave të Armatosura, të Shërbimit Informativ Shtetëror dhe të Policisë së Burgjeve që kanë humbur jetën në krye dhe për shkak të detyrës.
 6. a) Deklarata e kryefamiljarit (shkarkojeni në linkun në fund të këtij njoftimi)
 7. b) Vërtetimi Studenti
 8. c) Vërtetimi nga Ministria përkatëse (fotokopje)

Kujdes! Dokumentacioni (plotësimi i dosjes së aplikantit) duhet të dorëzohet brenda datës 28.12.2016. Dorëzimi i dokumentacionit bëhet pranë Degës së Shërbimeve nga ora 08:00 - 16:00. Për çdo paqartësi jeni të lutur të shkruani në adresën: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.