Gjatë provimeve aplikohet një sistem pikësh, rezultatet e të cilave konvertohen në nota bazuar në skemën e mëposhtëme:

NotaPikët
4 deri në 50 pikë
5 51-57
6 58-65
7 66-73
8 74-81
9 82-89
10 90-100

Mundësia për studime të mëtejshme.

Pranohet të vazhdojë një program studimi të Ciklit të Tretë (Doktoraturë në fushën e Sistemeve të Informacionit).


Mundësitë e punësimit dhe të kualifikimit profesional

Në përfundim të programit të studimit, të diplomuarit në Masterin e Shkencave në “ Siguria e Informacionit” do të kenë një sërë mundësish në zhvillimin e karrierës së tyre si profesionistë në pozicione të tilla si:

  • Oficer i Sigurisë së Sistemeve të Informacionit;
  • Administrator Bazash të Dhënash të Sigurta;
  • Menaxher i Projekteve të Teknologjisë së Informacionit;
  • Menaxher i Sistemeve të Informacionit; etj.

Detajet e programit të studimit

Nr.LëndaECTSOrë gjithsejSemestri
Viti i Parë
1 Metoda Kërkimi 6 60 I
2 Menaxhim i Bazave të Dhënave të Sigurta 6 60 I
3 Inxhinieri Softwaresh dhe Tendencat e Sigurisë 6 60 I
4 Kriptologji 7 75 I
5 Analizë dhe Projektim i Sistemeve të Informacionit 6 60 I
6 Çështje të Avancuara të Sigurisë së Informacionit 6 60 II
7 Siguria e Rrjetit 6 60 II
8 Planifikimi i Sigurisë dhe Menaxhimi i Incidenteve 7 75 II
9 Ekonomiksi i Sigurisë së Informacionit 6 60 II
10 Teoritë dhe Aplikimet Mobile 6 60 II
Gjithsej Viti i Parë 62 630  
Viti i Dytë
1 Siguria e Sistemeve të Informacionit 7 75 I
2 Kurs Special 6 60 I
Lëndë me Zgjedhje (studenti zgjedh 2 lëndë)
3 Biometrikë 10 (5*2) 120 (60*2) I
E-tregëtia / E-biznesi i sigurtë
Menaxhimi i Riskut
Modelimi dhe Simulimi në Informatikë
Siguria në Komunikimin Wireless
Modelimi dhe Analiza e Riskut të Sigurisë Socio-teknike
Qeverisja e TI
Aspektet Ligjore të Sigurisë së Informacionit
Hakerimi Etik dhe Testi i Ndërhyrjeve në Rrjet
Aspektet Organizative dhe Njerëzore të Sigurisë së Informacionit
Prova Ligjore Dixhitale
Inteligjenca Artificiale
4 Praktika 5 125 II
5 Mikroteza 30 175 II
Gjithsej Viti i Dytë 58 555  
  Total Viti I+II 120 1185