Gjatë provimeve aplikohet një sistem pikësh, rezultatet e të cilave konvertohen në nota bazuar në skemën e mëposhtëme:

NotaPikët
4 deri në 50 pikë
5 51-57
6 58-65
7 66-73
8 74-81
9 82-89
10 90-100

Mundësitë e punësimit dhe të kualifikimit profesional

Pas përfundimit të këtij programi studimi, në sajë të njohurive të marra, studenti ka akumuluar gjithë aftësitë e nevojshme si ekspert i sistemeve të informacionit me një nivel të lartë njohurish shkencore teorike dhe njohuri praktike, duke bërë që një diplomë e tillë të mundësojë punësimin në institucione në nivel qendror dhe lokal, institucione kërkimore-shkencore, ente, kompani (publike apo private), shoqata të ndryshme, etj., si specialist i fushës përkatëse të studimit. Pas përfundimit të programit, në sajë të njohurive të marra, studenti aftësohet për zhvillimin e një karriere të suksesshme edhe si profesionist i pavarur.


Detajet e programit të studimit

Nr.LëndaECTSOrë gjithsejSemestri
1 Programim i Avancuar në Web 6 60 I
2 Siguria e Sistemeve të Informacionit 6 60 I
3 Analizë dhe Projektim i Bazave të të Dhënave 7 75 I
4 Komunikimi i të Dhënave në Biznes 6 60 I
5 Analizë e Serive Kohore 6 60 I
6 Kërkime Operacionale 6 60 II
7 Inteligjencë Artificiale 6 60 II
8 Analizë dhe Projektim i Sistemeve të Informacionit 7 75 II
Lëndë me Zgjedhje
9 Menaxhimi i Projekteve 5 60 II
E-tregtia / E-biznes
Sistemet e Menaxhimit të Njohurive
Sistemet e Informacionit në Kontabilitet
Lëndë me Zgjedhje
10 Aftësi Menaxheriale 4 45 II
Metoda Simulimi në Biznes
Analiza e Pasqyrave Financiare
Metodat e Zhvillimit
11 Kurs Special në Informatikë 6 60 II
12 Praktika 15 300 III
13 Mikroteza 10 50 III
Gjithsej 90 1025  

 

Lëndë me zgjedhje 3:

1. Procesim i Imazheve; 2.GIS; 3. Kriptografi.
Shënim: Studenti zgjedh 2 nga 3 grupet e lëndëve