Gjatë provimeve aplikohet një sistem pikësh, rezultatet e të cilave konvertohen në nota bazuar në skemën e mëposhtëme:

NotaPikët
4 deri në 50 pikë
5 51-57
6 58-65
7 66-73
8 74-81
9 82-89
10 90-100

Mundësitë e punësimit dhe të kualifikimit profesional

  • Studenti me formim në këtë fushë mund të punojë në administratën publike, në entet lokale dhe publike që kanë si fushë veprimtarie integrimin ekonomik europian në të gjithë gjerësinë e tij;
  • Studenti me formim në këtë fushë mund të punojë në organizma dhe organizata ndërkombëtare, shoqata të huaja dhe vendase si ekonomist dhe kurator i marrëdhënieve ndërkombëtare;
  • Studenti me formim në këtë fushë mund të punojë, gjithashtu, në agjenci dhe institute kërkimore shkencore;
  • Studenti me formim në këtë fushë mund të vazhdojë programe të mëtejshme studimi doktorature në Ekonomiks brenda apo jashtë vendit, pasi të plotësojë edhe numrin përkatës të krediteve të nevojshme.

Detajet e programit të studimit

Nr.LëndaECTSOrë gjithsejSemestri
1 Mikroekonomi e Avancuar 6 60 I
2 Makroekonomi e Avancuar 6 60 I
3 Ekonometri 6 60 I
4 Insitucionet dhe Ligjet në BE 6 60 I
5 Ekonomiks i Integrimit Ekonomik Europian 6 60 I
6 Ekonomiks i Sektorit Publik (Intermediate) 6 60 II
7 Tregti Ndërkombëtare – Teori dhe Politika 6 60 II
8 Politikat Fiskale dhe Monetare në BE 6 60 II
9 Ekonomiks Zhvillimi 6 60 II
Lëndë me zgjedhje
10 Biznes Ndërkombëtar 5 60 II
Makroekonomi e Hapur - Financa Ndërkombëtare
11 Seminar Kërkimor mbi Politikat Ekonomike në Shqipëri dhe BE 6 60 III
12 Praktika 15 300 III
13 Projekt Kërkimor dhe Tezë Diplome 10 50 III
Gjithsej 90 950