NotaPikët
4 deri në 50 pikë
5 51-57
6 58-65
7 66-73
8 74-81
9 82-89
10 90-100

Mundësitë e punësimit dhe të kualifikimit profesional

Ky master synon t’u japë studentëve një mundësi të sigurt punësimi në kompani auditimi, kompani konsulence, banka, kompani sigurimi dhe institucione të tjera financiare, biznese të sektorëve të ndryshëm me fokus jo financiar, etj. Sistemi i njohurive që ofrohet nga ky program dhe kompetencat që përfitojnë studentët nëpërmjet tij u mundësojnë atyre ndjekjen e një karriere të suksesshme. Pas përfundimit të këtij programi studimi, në sajë të njohurive të marra, studenti ka akumuluar gjithë aftësitë e nevojshme si ekspert në financë, kontabilitet dhe auditim, në një nivel të lartë njohurish shkencore teorike dhe praktike, duke bërë që një diplomë e tillë të mundësojë punësimin në institucione në nivel qendror dhe lokal, ente, kompani (publike apo private), shoqata të ndryshme, etj. si specialist i fushës përkatëse të studimit.


Detajet e programit të studimit

Nr.LëndaECTSOrë gjithsejSemestri
1  Financa e Aplikuar  7 60
2 Pasqyrat Financiare SNK/SNRF dhe Konsolidimi 6 60 I
3 Legjislacion Tatimor 7 60 I
4 Analiza e Riskut 6 60 I
5 Organizim i Sistemeve të Kontabilitetit 6 60 I
6 Standardet Ndërkombëtare të Auditimit dhe Shërbimet e Sigurisë 6 60 II
7 Analiza e Pasqyrave Financiare 6 60 II
8 Këshillimi dhe Vendimmarrja Financiare 7 60 II
9 Manaxhimi i Aftësive Profesionale dhe Personale 6 60 II
Lëndë me Zgjedhje
10 Qeverisja dhe Auditimi i Sistemeve të Informacionit 6 60 II
Aplikimi i Modeleve në Financë
11 Praktika 9 180 III
12 Mikroteza 18 36 III
Gjithsej 90 816