Gjatë provimeve aplikohet një sistem pikësh, rezultatet e të cilave konvertohen në nota bazuar në skemën e mëposhtëme:

NotaPikët
4 deri në 50 pikë
5 51-57
6 58-65
7 66-73
8 74-81
9 82-89
10 90-100

Mundësitë e punësimit dhe të kualifikimit profesional

Pas përfundimit të këtij programi studimi, në sajë të njohurive të marra, studenti ka akumuluar gjithë aftësitë e nevojshme si ekspert në financë, kontabilitet dhe auditim, në një nivel të lartë njohurish shkencore teorike dhe praktike, duke bërë që një diplomë e tillë të mundësojë punësimin në institucione në nivel qendror dhe lokal, ente, kompani (publike apo private), shoqata të ndryshme, etj., si specialist i fushës përkatëse të studimit.


Detajet e programit të studimit

Nr.LëndaECTSOrë gjithsejSemestri
1 Financa e Aplikuar (nivel i avancuar) 6 60 I
2 Metoda Sasiore në Financë dhe Analiza e Riskut 6 60 I
3 Pasqyrat Financiare (GAAP) dhe Rregullimi Ligjor 7 75 I
4 Organizimi i Sistemeve të Kontabilitetit 6 60 I
5 Pasqyrat Financiare SNK/SNRF, Konsolidimi dhe APF 6 60 I
6 Këshillimi dhe Vendimmarrja Financiare 6 60 II
7 Standardet Ndërkombëtare të Auditimit dhe Shërbimeve të Sigurisë 6 60 II
8 Menaxhimi i Aftësive Profesionale dhe Personale-perspektivë praktike 6 60 II
9 Legjislacioni Tatimor Kombëtar dhe Ndërkombëtar 6 60 II
Lëndë me Zgjedhje
10 Qeverisja dhe Auditimi i Sistemeve të Informacionit 5 60 II
Shërbime Financiare
Gjuhë e Huaj në Biznes (Anglisht, Italisht, Shqip)
11 Praktika 20 400 III
12 Mikroteza 10 50 III
Gjithsej 90 1065