Gjatë provimeve aplikohet një sistem pikësh, rezultatet e të cilave konvertohen në nota bazuar në skemën e mëposhtëme:

NotaPikët
4 deri në 50 pikë
5 51-57
6 58-65
7 66-73
8 74-81
9 82-89
10 90-100

Mundësia për studime të mëtejshme.

Studenti me formim në këtë fushë mund të vazhdojë programe të mëtejshme studimi doktorature në Ekonomiks brenda apo jashtë vendit.

Mundësitë e punësimit dhe të kualifikimit profesional

  • Studenti me formim në këtë fushë mund të punojë në pozicione prominente në organizata të tilla si Banka Qëndrore, banka të tjera vendase dhe të huaja të nivelit të dytë, autoritetet e larta mbikqyrëse financiare, të konkurrencës apo biznesit;
  • Studenti me formim në këtë fushë mund të punojë në organizma dhe organizata ndërkombëtare, shoqata të huaja dhe vendase si ekonomist dhe kurator i marrëdhënieve ndërkombëtare, mund të punojë në administratën publike, në entet lokale etj
  • Studenti me formim në këtë fushë mund të punojë, gjithashtu, në agjenci dhe institute kërkimi dhe firma biznesi të mëdha.

Detajet e programit të studimit

Nr.LëndaECTSOrë gjithsejSemestri
Viti i Parë
1 Mikroekonomi 3 7 75 I
2 Makroekonomi 3 7 75 I
3 Elemente të Optimizimit 7 75 I
4 Ekonometri 7 75 I
5 Ekonomiks i Integrimit Ekonomik Europian 6 60 II
6 Ekonomiks i Sektorit Publik (Intermediate) 6 60 II
7 Tregti Ndërkombëtare – Teori dhe Politika 6 60 II
8 Ekonomiks Zhvillimi 6 60 II
Lëndë me Zgjedhje
9 Ekonomiks i Politikave Sociale 4.5 52 II
Ekonomiksi i Tregut të Punës
Ekonomiks Institucional
Organizim Industrial
Gjithsej Viti i Parë 56.5 592  
Viti i Dytë
1 Makroekonomi e Hapur - Financa Ndërkombëtare 6 60 I
2 Kontabilitet Nacional 6 60 I
3 Ekonomiks Financiar (Tregjet Financiare) 6 60 I
Lëndë me Zgjedhje
4 Qeverisje Koorporatash 4.5 52 I
Menaxhim Risku
Analizë e Pasqyrave Financiare dhe Auditim
5 Metoda Kërkimi mbi Politikat Ekonomike – Modele Ekonomike të Kompjuterizuara 6 60 I
6 Praktika 5 125 II
7 Mikroteza 30 150 II
Gjithsej Viti i Dytë 63.5 542  
  Total Viti I+II 120 1134