Të dashur aplikantë të programit të ciklit të dytë të studimeve, Master!

Këtu do të gjeni të gjitha programet Master që ofrohen nga Fakulteti i Ekonomisë për çdo aplikant të ciklit të dytë, i cili ka përfunduar me sukses studimet në ciklin e parë Bachelor, në një program 4-vjeçar studimi apo një program të parë Master, në Fakultetin e Ekonomisë ose edhe në çdo Universitet tjetër shqiptar apo të huaj.

Mundësitë për Master Profesional:

1. (MPSEE) Master Profesional në Studime Ekonomike Evropiane (120 kredite)

2. (MPMTU) Master Profesional në Menaxhim Turizmi (120 kredite)

3. (MPMR) Master Profesional në Marketing (120 kredite)

4. (MPAP) Master Profesional në Administrim Publik (120 kredite)

5. (MPAB) Master Profesional në Administrim Biznes (120 kredite)

6. (MPSIE) Master Profesional në Sisteme Informacioni në Ekonomi (120 kredite)

7. (MPTIMPB) Master Profesional në Teknologjia e Informacionit dhe Manaxhimi i Proceseve të Biznesit (90 kredite)

8. (MPKA) Master Profesional në Kontabilitet (120 kredite)

9. (MPFKA) Master Profesional në Financë, Kontabilitet dhe Auditim (90 kredite)

10. (MPF) Master Profesional në Financë (120 kredite)

Mundësitë për Master i Shkencave:

1. (MSHE) Master i Shkencave në Ekonomiks

2. (MSHTU) Master i Shkencave në Menaxhim Turizmi

3. (MSHMR) Master i Shkencave në Marketing

4. (MSHAP) Master i Shkencave në Administrim Publik

5. (MSHAB) Master i Shkencave në Administrim Biznes

6. (MSHKO) Master i Shkencave në Kërkime Operacionale në Menaxhim

7. (MSHSIE) Master i Shkencave në Sisteme Informacioni në Ekonomi

8. (MSHSI) Master i Shkencave në Siguria e Informacionit

9. (MSHSZ) Master i Shkencave në Statistikat Zyrtare

10. (MSHKA) Master i Shkencave në Kontabilitet dhe Auditim

11. (MSHF) Master i Shkencave në Financë

12. (MSHMRI) Master i Shkencave në Menaxhim Risku

Suksese!

Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.