Në kuadër të programit Erasmus+ është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara Koblenz, për semestrin e parë të vitit akademik 2023 - 2024.
https://www.hs-koblenz.de/rac/index

Llojet e mobilitetit përfshijnë:
- Shkëmbimin e studentëve për studime, internship;

Kohëzgjatja e bursave:
- Bachelor (1 semestër);
- Master (1 semestër).
Fushat e studimit:
- Informatikë Ekonomike;

Klikoni për më tepër: Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara Koblenz, në Gjermani, për semestrin e parë të vitit akademik 2023 - 2024

Copyright © 2023 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.