Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës, në kuadër të projektit Jean Monnet “Fintech and EU policies”, organizon kursin intensiv "Fintech and BE legislation", prej 90 orësh në lidhje me Fintech dhe legislacionin rregullator të Bashkimit Europian. Ky kurs do të mbahet në ambientet e Fakultetit të Ekonomisë të Universitetit të Tiranës dhe është i hapur për të gjithë studentët e Universitetit të Tiranës.

Në këtë kurs intensiv, përveç temave që lidhen me teknologjinë financiare dhe legjislacionin e Bashkimit Europian, do të jepen edhe njohuri të përgjithshme financiare dhe një informacion në lidhje me sistemet e menaxhimit të biznesit (ERP). Këto tema do të ndihmojnë studentët të jenë sa më të përgatitur për tregun e punës në Shqipëri dhe të jenë sa më koherent me kërkesat dhe zhvillimet aktuale të tregut.

Të gjithë studentët e Universitetit të Tiranës janë të ftuar të regjistrohen për të marrë pjesë në këtë kurs. Për regjistrim, ju lutem aksesoni linkun e mëposhtëm dhe plotësoni formularin e regjistrimit.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIV-JxNzMBPUBL7GlB4JotKKyKgflIs_d8eqOHYCk8AfK6kg/viewform

Jeni të ftuar të merrni pjesë në këtë kurs intensiv dhe të jeni pjesë e diskutimeve dhe aktiviteteve që do të ndodhin në këtë kontekst.

Me respekt,
Organizatorët e Kursit intensiv "Fintech and BE legislation" në kuadër të projektit Jean Monnet “Fintech and EU policies”

---

The Faculty of Economy, University of Tirana, in the framework of the Jean Monnet project "Fintech and EU policy", is organizing a 90-hour intensive course on the topic of Fintech and EU legislation. The intensive course, which is open to all students of the University of Tirana, will be held at the premises of the Faculty of Economy.

In addition to topics related to financial technology and EU legislation, this intensive course will also cover general financial knowledge and information on enterprise resource planning (ERP) systems. These topics will help students to be better prepared for the job market in Albania and to be more coherent with the current demands and developments of the market.

All students of the University of Tirana are invited to register to participate in this intensive course. For registration, please go to https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIV-JxNzMBPUBL7GlB4JotKKyKgflIs_d8eqOHYCk8AfK6kg/viewform and fill out the registration form online.

We invite you to participate in this intensive course and be part of the discussions and activities that will take place in this context.

Sincerely,
The Organizers of the "Fintech and BE legislation" intensive course in the framework of the Jean Monnet project “Fintech and EU policies”

Copyright © 2023 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.