PHOTO-2023-03-12-21-09-29.jpg

Në datën 10.03.2023, Fakulteti i Ekonomisë organizoi Workshop-in me temë “Fintech në kuadrin e integrimit në BE”, si pjesë e projektit Jean Monnet, “FinTech and EU policy”. Workshop kishte për qëllim të eksploronte tendencat më të fundit në Fintech dhe të diskutonte se si ato mund të integrohen në sistemet ekzistuese financiare.

Aktiviteti u ndoq nga 10 pjesëmarrës, duke përfshirë akademikë dhe ekspertë të industrisë: Ministria e Ekonomisë dhe Financave; Credins Bank, Deloitte, Itech. Workshop filloi me një prezantim të Fintech dhe potencialin e tij për transformimin e sektorit financiar. Folësit theksuan rolin e Fintech në përmirësimin e përfshirjes financiare dhe rritjen e efikasitetit të sistemeve financiare.

Diskutimet u fokusuan në aspekte të ndryshme të Fintech, duke përfshirë pagesat dixhitale dhe legjislacionin. Pjesëmarrësit diskutuan implikimet rregullatore dhe etike të përdorimit të tij. Ky workshop përfshiu gjithashtu një panel diskutimi, ku ekspertë nga industria ndanë përvojat dhe njohuritë e tyre mbi integrimin Fintech. Panelistët diskutuan faktorët kryesorë që bizneset duhet të marrin parasysh kur përshtasin zgjidhjet Fintech, duke përfshirë rëndësinë e dizajnit të përqendruar te klienti, privatësinë e të dhënave dhe sigurinë.

Në përgjithësi, seminari ofroi një mundësi të shkëlqyer për pjesëmarrësit që të mësojnë rreth zhvillimeve më të fundit në Fintech dhe të shkëmbejnë ide me ekspertë të fushës. Veprimtaria tregoi përkushtimin e Fakultetit të Ekonomisë për t'iu ofruar studentëve dhe fakultetit mundësi për t'u angazhuar me tendencat dhe praktikat më të fundit.

Bashkëngjitur gjeni foto nga workshop-i

---

On 10.03.2023, the Faculty of Economy hosted a workshop on “Fintech in EU integration approach”, as part of the Jean Monnet project, "FinTech and EU policy". The workshop aimed to explore the latest trends in Fintech and discuss how they could be integrated into existing financial systems.

The event was attended by 10 of participants, including academics and industry experts: Ministry of Economy and Finance; Credins Bank, Deloitte, Itech. The workshop began with an introduction to Fintech and its potential for transforming the financial sector. The speakers highlighted the role of Fintech in improving financial inclusion and enhancing the efficiency of financial systems.

The discussions focused on various aspects of Fintech, including digital payments, and legislation. The participants explored the regulatory and ethical implications of its adoption. The workshop also included a panel discussion, where experts from the industry shared their experiences and insights on Fintech integration. The panelists discussed the key factors that businesses need to consider when adopting Fintech solutions, including the importance of customer-centric design, data privacy, and security.

Overall, the workshop provided an excellent opportunity for participants to learn about the latest developments in Fintech and exchange ideas with experts in the field. The event showcased the Faculty of Economics' commitment to providing its students and faculty with opportunities to engage with the latest trends and practices.

Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.