Vendim Nr. 06, datë 01.10. 2021, “Për disa shtesa dhe ndyshime në Rregulloren e Posaçme të Universitetit të Tiranës “Mbi mënyrën e zhvillimit të provimeve on line të sezonit të dimrit të vitit akademik 2020-2021”

Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.