Departamenti: Menaxhim
Grada/Titulli: Prof. Asoc. Dr.
Funksioni: Personel Akademik
Kontakt: [email protected]
Biografia: Mimoza Manxhari is lecturer/researcher at FEUT, in the field of Human Relations and Governance from August 1985 – till now. In 1985 finished her Bachelor studies in Economy for Industry at Economic faculty in the University of Tirana. In 2oo5 she graduated Law Faculty from Luigj Gurakuqi University In 1996, she got PhD degree (at FEUT) in the field of contribution of infrastructure in economic development and in 2oo4 the scientific degree of Ass.Professor. She has worked in various projects regarding improvements of local governments in Albania with intensive experiences in the field of human relations in organizations of any kind public, private and /or non governmental organizations. She has contributed with lots publications in various local or non local scientific magazines and many presentations in scientific nonferences in Albania and abroad. She has been affiliated at the Center of Global Governance at London School of Economics from 2oo5-2o15.
Fusha e kërkimit: Fusha e kërkimit: Fusha e specializimit janë marëdhëniet njerëzore në organizata publike dhe/apo private. Në këtë kuadër pjesë e angazhimit tim janë edhe studime që kanë në fokus njohjen e mënyrave specifike me të cilat marëdhëniet njerëzore në organizatat shqiptare mund të ndikojnë konkurueshmërinë dhe qëndrueshmërinë ekonomike afatgjatë të bizneseve si dhe evidencimin e faktorëve që rrisin cilësinë e kapaciteteve humane që operojnë në sektorin publik me qëllim krijimin e një shërbimi civil në standartet e pritshërive të publikut Fakulteti Historiku Departamentet Struktura Drejtuese Organigrama Regullore Kontakte Bachelor Ekonomiks Administrim Biznes Ekonomiks Financë-Kontabilitet Informatikë Ekonomike Master Shkencor Administrim Biznesi Administrim Publik Ekonomiks Financë Kërkime Operacionale në Menaxhim Kontabilitet dhe Auditim Marketing Siguria e Informacionit Sisteme Informacioni në Ekonomi Master Profesional
Lëndët: Sjellje Organizative, Sjellja Organizative në Sektorin Publik, Qeverisja Qendrore dhe Lokale
Copyright © 2023 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.