Departamenti: Financë
Grada/Titulli: Dr.
Funksioni: Personel Akademik
Kontakt: [email protected]
Biografia: Brunilda Neli është pedagoge në Departamentin e Financës, Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës që nga viti 2014. Në vitin 2011 ka përfunduar studimet Bachelor në Financë dhe Kontabilitet, dhe në vitin 2013 Master Shkencor në Financë, në Fakultetin e Ekonomisë. Aktualisht është studente doktorante pranë Departamentit të Financës. Përpara fillimit të punës në Fakultetin e Ekonomisë, ajo ka pasur disa eksperienca punësimi në kompani ndërkombëtare në funsionet e financës dhe auditimit. Brunilda është e përfshirë në mësimdhënie në lëndët Hyrje në Modelim Financiar dhe Drejtim financiar. Ajo ka marrë pjesë në disa konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare, si dhe është autore dhe bashkautore e një sërë punimesh shkencore të fokusuar në fushën e financave të biznesit, menaxhimit të riskut, auditimit etj.
Fusha e kërkimit: Financat e biznesit; Menaxhim risku; Auditim
Lëndët: Hyrje në Modelim Financiar; Drejtim Financiar
Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.