Departamenti: Financë
Grada/Titulli: Msc.
Funksioni: Personel Akademik
Biografia: Drilona Mulaj është diplomuar në Universitetin e Tiranës, Fakultetin e Ekonomisë, në degën e Financës, Master Shkencorë, me rezultate të shkëlqyera, vlerësuar me ‘Medalje Ari’. Punësuar me kohë të plotë në sektorin privat ne fushën e Tatim-Taksave, Kontabilitet dhe Auditim Ligjore’, që nga viti 2015 deri në 2021, gjithashtu ajo është angazhuar si ekonomiste dhe Lektore tek ‘Shoqata e Kontabilistëve dhe Financierve të Shqipërisë ’, Lektore trajnimesh për kurset përgaditore për Kontabël i Miratuar, zhvilluar gjithashtu nga SHKFSH. Ka realizuar me sukses menaxhim financiar projektesh pranë disa qendrave të ndryshme subjektesh dhe fodacionesh. Pjemarrëse në konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare, botime shkencore. Pjesemarrje e sukseshme në Rotman European Trading Competition (RETC), zhvilluar në Romë, Gusht 2018. Certfifikuar si ‘Kontabilist i Miratuar’, nentor 2018.
Fusha e kërkimit: Taksim, Financë, Investime
Lëndët: Taksim, Drejtim Portofoli, Tregje Financiare, Sherbime tatimore dhe Doganore
Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.