Gjatë provimeve aplikohet një sistem pikësh, rezultatet e të cilave konvertohen në nota bazuar në skemën e mëposhtëme:

NotaPikët
4 deri në 50 pikë
5 51-57
6 58-65
7 66-73
8 74-81
9 82-89
10 90-100

Mundësitë e punësimit dhe të kualifikimit profesional

Pas përfundimit të këtij programi studimi, në sajë të njohurive të marra, studenti ka akumuluar gjithë aftësitë e nevojshme si ekspert i sistemeve të informacionit me një nivel të lartë njohurish teorike dhe praktike, duke bërë që një diplomë e tillë të mundësojë punësimin në institucione në nivel qendror dhe lokal, ente, kompani (publike apo private), shoqata të ndryshme, etj., si specialist i fushës përkatëse të studimit. Pas përfundimit të programit, në sajë të njohurive të marra, studenti aftësohet për zhvillimin e një karriere të suksesshme edhe si profesionist i pavarur.


Detajet e programit të studimit

Nr.LëndaECTSOrë gjithsejSemestri
1 Programim i Avancuar në Web 6 60 I
2 E-tregtia / E-biznes 7 75 I
3 Sistemet e Bazave të të Dhënave të Avancuara 7 75 I
4 Komunikimi i të Dhënave në Biznes 6 60 I
5 Analizë e Serive Kohore 6 60 I
6 Inxhinieri e Softuerëve 7 75 II
7 Teknologjia Mobile 7 75 II
8 Metodat e Zhvillimit 7 75 II
9 Siguria e sistemeve të informacionit 6 60 II
10 Sistemet e Informacionit në Kontabilitet 6 60 II
Gjithsej 65 675  
Viti i Dytë
1 Kurs Special në Informatikë 6 60 I
2 Analizë dhe Projektim i Sistemeve të Informacionit 7 75 I
3 Inteligjencë artificiale 6 60  
4 Lendë me zgjedhje  6 60  
5 Praktika 12 120 II
6 Mikroteza 18 180 II
Gjithsej Viti i Dytë 55 555  
Total Viti I+II 120 1230