Gjatë provimeve aplikohet një sistem pikësh, rezultatet e të cilave konvertohen në nota bazuar në skemën e mëposhtëme:

NotaPikët
4 deri në 50 pikë
5 51-57
6 58-65
7 66-73
8 74-81
9 82-89
10 90-100

Mundësitë e punësimit dhe të kualifikimit profesional

Pas përfundimit të këtij programi studimi, në sajë të njohurive të marra, studenti ka akumuluar gjithë aftësitë e nevojshme si ekspert marketingu në një nivel të lartë njohurish shkencore teorike dhe praktike, duke bërë që një diplomë e tillë të mundësojë punësimin në institucione në nivel qendror dhe lokal, ente, kompani (publike apo private), shoqata të ndryshme, etj., si specialist i fushës përkatëse të studimit apo në rolin e menaxherit marketing.


Detajet e programit të studimit

Nr.LëndaECTSOrë gjithsejSemestri
1 Sjellje Konsumatore 6 60 I
2 Kërkimi Marketing 6 60 I
3 Drejtimi i Shpërndarjes 6 60 I
4 Marketing Ndërkombëtar 6 60 I
5 Marketingu i Shërbimeve 6 60 I
6 Strategjia Marketing 6 60 II
7 Komunikimi Marketing 6 60 II
8 Menaxhimi i Marrëdhënieve me Klientët 6 60 II
9 Menaxhimi dhe Komunikimi i Markës 6 60 II
10 Marketingu Sipërmarrës 6 60 II
Lëndë me Zgjedhje
11 Marketingu i Institucioneve 5 60 II
Drejtimi Marketing*
12 Praktika 12 300 III
13 Mikroteza 18 90 III
Gjithsej 60 690  

*Lënda “Drejtimi Marketing” është e detyrueshme të ndiqet nga studentë, të cilët nuk e kanë zhvilluar këtë lëndë në ciklet e mëparshme.