bursa_ne_itali.JPG

Università Politecnica delle Marche po lançon MasterClass Postdoctoral Marie Skłodowska-Curie 2023. MasterClass-i është kryesisht i fokusuar te studiuesit që janë të interesuar të aplikojnë për Bursën Postdoktorale Marie Sklodowska-Curie (MSCA-PF) me Università de Politec si institucion pritës.

Financimi i MSCA PF ka për qëllim studiuesit postdoktoralë që dëshirojnë të fitojnë aftësi të reja përmes trajnimeve të avancuara dhe mundësive për lëvizshmëri ndërkombëtare, ndërdisiplinore dhe ndërsektoriale.

Janë dy lloje Bursash Postdoktorale:

-        Bursat Evropiane të Postdoktoratës

-        Bursat Globale Postdoktorale

Afati kohor i bursës postdoktorale Marie Sklodowska-Curie:

12 Prill 2023 - Nisja e thirrjes për propozime

11 shtator 2023 - Afati i fundit për dorëzimin e propozimeve

Klikoni për më tepër:
Thirrje për aplikim për bursa postdoktorale në Universita Politecnica delle Marche

Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.