leksion_i_hapur_-fintech.JPG

Znj. Luizita Voda, përfaqësuese e Deloitte, mbajti një leksion të hapur në Fakultetin e Ekonomisë të Universitetit të Tiranës me temë "Legjislacioni dhe Rregullimi i FinTech në BE". Leksioni u zhvillua si pjesë e projektit Jean Monnet. Ai u mbajt më 06.04.2023 dhe u organizua nga ekipi i projektit.

Në këtë leksion, znj. Voda diskutoi legjislacionin FinTech në Bashkimin Evropian dhe sfidat dhe mundësitë për të ardhmen. Ajo paraqiti disa nga llojet më të zakonshme të teknologjisë financiare dhe diskutoi rëndësinë e mbrojtjes së konsumatorit, sigurinë e transaksioneve dhe luftën kundër krimit të organizuar dhe pastrimit të parave. Znj. Voda foli gjithashtu për ndryshimet më të fundit në direktivën e parasë elektronike të Bashkimit Evropian dhe efektin e tyre në industrinë fintech.

Leksioni ishte një mundësi e shkëlqyer për studentët e Fakultetit të Ekonomisë dhe studentët e fakulteteve të tjera të Universitetit të Tiranës për të mësuar më shumë rreth ndikimit të teknologjisë financiare në ekonominë globale dhe rolin e legjislacionit në mbrojtjen e konsumatorit dhe në parandalimin e krimit të organizuar. Leksioni ishte i rëndësishëm në rritjen e ndërgjegjësimit dhe njohurive të studentëve dhe profesionistëve në fushën e FinTech dhe ofroi një mundësi të shkëlqyer për të diskutuar dhe për të bërë pyetje rreth çështjeve dhe sfidave.

Bashkëngjitur gjeni foto nga leksioni i hapur

---

Luizita Voda, representative of Deloitte, held an open lecture at the Faculty of Economy of the University of Tirana on the topic "FinTech Regulation in the EU". The lecture is part of the Jean Monnet project. It was held on 06.04.2023 and it was organized by project team.

In this lecture, Voda discussed FinTech regulation in the European Union and the challenges and opportunities for the future. She presented some of the most common types of financial technology and discussed the importance of consumer protection, transaction security and the fight against organized crime and money laundering. Voda also spoke about the latest changes in the European Union's e-money directive and their effect on the fintech industry.

The lecture was an excellent opportunity for students of the Faculty of Economy and students of other faculties of the University of Tirana to learn more about the impact of financial technology on the global economy and the role of regulation in consumer protection and in the prevention of organized crime. The lecture was important in raising the awareness and knowledge of students and professionals in the field of FinTech and provided an excellent opportunity to discuss and ask questions about the issues and challenges.

Copyright © 2023 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.